رزینهای اپوکسی شامل دو مجموعه حلقوی در مرکز زنجیره میباشند که جذب تنشهای مکانیکی و حرارتی را خیلی بهتر از گروههای خطی انجام می‌دهند و به این ترتیب سبب سفتی فوقالعاده، چقرمگی و مقاومت حرارتی عالی رزین اپوکسی میشود. عایق های الکتریکی در برعلیه جریان های توانمند الکتریکی مقاومت نردبان عایق الکتریکی متعددی نشان میدهند. مقاومت عالی شیمیایی این جنس قابلیت بکارگیری این عایقالکتریکی را در محفظه های شیمیایی نیز میسر میسازد. رزین اپوکسی به عنوان یک رزین عالی در لمینیتها به علت چسبندگی بالا و مقاومت در برابر تخریب دارای آب عملکرد دارند، همینطور رزین اپوکسی یک رزین ایدهآل برای کاربردهایی مانند ایجاد بدنهی قایق میباشد. در کابل های قابل انعطاف، تغذیه به عنوان سيم هم پتانسیل ساز زمین نشده وظیفه عایق الکتریکی وجود دارد. نوار کاپتون طبق معمول به عنوان پوششی برای سیم و کابل و همچنین برای نگهداری از قطعات الکتریکی هنگام لحیم کاری – هم برنامه های لحیم کاری ریز و برنامه های لحیم کاری های بزرگ- به کارگیری می شود . بیشترین کاربرد آن بعنوان پوشش سیم های الکتریسیته و کابل ها و ایجاد خازن ها هستند. عایق الکتریکی یا این که به عبارتی نارسانا موادی هست که جریان برق و الکتریکی را از خودش عبور نمی دهد و به عرصه الکتریکی پاسخی نمیدهد، در واقع ماده ای وجود ندارد که عایق تمام باشد اما ماده هایی که دی الکتریک اثبات بالا داشته باشند را عایق الکتریکی می گویند. یک عایق ایده آل و مناسب عایقی می باشد که کاملا در در مقابل جریان الکتریسیته نارسانا باشد و هیچ جریانی را عبور ندهد اما در عمل همچین ماده ای در فضای سبز وجود ندارد اما میتوان در موادی را ساخت دارای خصوصیت یه عایق ایده آل که تا حد متعددی در برابر جریان الکتریکی مقاومت کند. ولی چنان چه ولتاژ غیرگذرایی که مقدار آن برابر ولتاژ آزمون ضربه ای باشد به اجزائی که با فاصله هوایی موازی بسته شده اند صدمه نرساند، می قدرت ولتاژ مستقیم را به جای ولتاژ ضربه ای به جهت امتحان به کار برد. از جمله مطلوب ترین عایق الکتریکی برای عایق بندی تجهیزات صنعتی می توان از عایق میکا و عایق سیلیکون اسم برد که هر کدام مهم مشخصات و خصوصیات خاصی بوده و برای فعالیت های مختلفی طراحی شده است.

ایندکسر