همینطور بدون هیچ استراحتی حرکات پشت هم انجام میگردد تا یک ست تام گردد. زمانیکه تعداد مناسب تکرار انجام دادید، هالتر را در جای خویش بگذارید. وقتی مقدار ماکزیمم ستهای پیشنهادی (طبق جدولهای بالا) را به جهت هر تمرین در باشگاه انجام دادید، میتوانید برای هفتههای باقیمانده، تعداد دفعات تکرار تمرینات را برای هر ست از هر تمرین، 1 تا 2 بار عمده کنید. البته در همین دربین از مکملهای ورزشی هم در کنار تغذیه صحیح میتوانید بهره ببرید. البته همین جور از تمرین پرفشار فقط برای کسانی مطلوب است که سالها بدنسازی کردهاند و با تغذیه مطلوب و استراحت به اندازه رویه بهبود و ریکاوری را بهدرستی میدانند. هر یک سری 6 تا 8 هفته برای تغییر برنامه تمرین یک راهبرد کلی می باشد البته وقتی که عضله به جهت تطابق خود حساس تمرین نیاز دارد، بسته به شخص و مقدار تمرین، متعدد است. اگر که ۱ کیلو عضله بدست آورده باشید پیشرفت خوبی داشتید اما برای وصال به میزان ۴٫۵ کیلوگرم عواملی نظیر تغذیه، استراحت و شرایط هورمونها میتونه بر روی اون اثر گذاری گذار باشد. علاوه بر همین می بایست سپس از انجام هر تمرین از حرکات کششی برای افزایش و بهبود انعطاف پذیری خویش استعمال کنید. در یک برنامه غذایی بنیادی باید مقدار پروتئین ها، کربوهیدرات ها وچربی های مواد خوراکی تحلیل شود تا تن حیاتی فقدان مواد مغذی مواجه نشود. نکته مهم دیگر میزان استراحت پس از تمرینات است. معلوم شده می باشد به معنی انجام حرکت به صورت سوپر ست است دو حرکت را پشت سر نیز و در رخ تولید نقص‌ غایت فی مابین ۵ تا ۱۰ ثانیه فاصله انجام شود . مهمترین دلیل ترقی در برنامه بدنسازی افزایش تدریجی وزنههای تمرینیتان محسوب میشود. تغذیه صحیح مهمترین فاکتور برای ریکاوری سریعتر محسوب میشود. همانطور که قبلاً هم گفته شد، استعمال از مزایای تام روال تمرین ۶ روزه نیاز به یک ریکاوری بهینه دارد. شتاب بخشیدن به فرایند ریکاوری بدن یک نکته دوچندان کلیدی و اصلی در برنامه بدنسازی ۶ روز در هفته محسوب میشود. ما در این نوشته از مجله داروخانه آنلاین مثبت سبز تلاش کردهایم تا برنامه بدنسازی ۶ روز در هفته برای ورزشکاران حرفهای را معرفی کنیم. در این میان بدنسازانی سالها بهطور حرفهای این ورزش را دنبال کردهاند و درحال حاضر به دنبال بدنسازی ۶ روز در هفته به جهت کات نمودن عضلاتشان هستند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان بخش اعظم در گزینه برنامه بدنسازی کاملا چگالی سوپرست لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر