به عنوان مثال در شکل به کار گیری از آنها در مشعل گازی میزان جریان سوخت گاز به داخل محفظهی احتراق در دست گرفتن و تهیه و تنظیم میشود. در ایجاد این شیرها از فلز استفاده می شود و به جهت تهیه و تنظیم جریان سیال در مدار بکار میروند. همین شیرها جریان عبوری را به یک جهت یگانه سوق دهی کرده و از سوی دیگر مانع عبور جریان می شوند. تحریک شیر ها میتواند بوسیله سطح ولتاژهای مختلف بوده و همین شیر ها میتوانند در فرم های گوناگون باشند اما در غایت باتوجه به نقشه فرمان آنان یک کار مختص انجام میدند. همینطور از کاربردهای دیگر همین وسیله استعمال به عنوان انقطاع کن گاز است و حیاتی بیشتر نمودن سنسور گاز می تواند برای این کاربرد یگانه آیتم به کار گیری قرار گیرد. از خصوصیت های اصلی این وسیله امکاننصب آن فارغ از نیاز به شیر برقی کوچک تغییر تحول شیر میباشد. تجزیه سیال: همین ویژگی اجازه می دهد تا سیال از قطعات شیر قطع شده و همین راه حلی مطلوب به جهت جلوگیری از آلودگی سیال میباشد. شیر برقی پنوماتیک حیاتی دقت ساختار و خصوصیت های خاصی که دارا هستند در صنعت های گوناگونی آیتم استعمال قرار می گیرند. شیر هایی که متاع اساس آن‌ها استیل میباشد بها نسبتا بالاتری دارند. به طور نمونه برای شیر برقی آیتم استعمال جهت عبور گازوئیل میبایست کالا واشر ها از وایتون ( viton) به کار گیری گردد. به طور نمونه در شیر 3/2 که مدار آن در صورت ذیل (اول از راست) سناریو دیتا شده است، حساس 3 پورت و 2 حالت عملکرد می باشد. برای مثال شیر 3/2. در این نشانه گزاری عدد سمت چپ به معنای تعداد پورت های شیر و عدد سمت راست به معنای تعداد حالت های کارایی آن است. شیرهای 3/2 اساسی 3 پورت و دو موقعیت عملکرد هستند. که شامل دو پورت و دو موقعیت کار است. در سیستم پنوماتیک نیاز به یک فرمان دهنده جهت انقطاع و وصل و تغییر تحول مسیر جریان هوای فشرده است. از این شیر برای جدا و وصل جریان، توزیع جریان و مخلوط آن استعمال میشود. دارای استفاده از درایور شیر آسانه به راحتی میتوانید کارایی باز و بسته شدن این بازوی شیر را اهمیت به کارگیری از الکتریسیته شهر در اختیار گرفتن کنید.

ایندکسر