حیاتی انتقال تولید اقتصادى از مزرعه به کارخانه اشخاص خانواده دیگر به شکل یک واحد اساسی یکدیگر کار نکردند. به لحاظ مى برسد بخش گسترده اى از دگرگونى در این واحد اجتماعى برایند تکامل تکنولوژى در جامعه صنعتى است. اصل انبوهى و انباشتگى که یکى از اصول شش گانه حاکم بر همین جامعه می باشد یارى گر ادعاى ماست. لینک کارخانه هاى بزرگ تولیدى و پالایشى ارگان ها و سازمانهاى حمل و نقل انبوهى و گردهمایى جمعیت شهرنشینى و توزیع خدمات نه فقط از نگاه کارکرد لینک و پیوند ارگانیک دارا هستند بلکه از لحاظ مکانى نیز چنین اند. و از این جهت تکنولوژى در توسعه انسانى نقش مهم ایفا مى کند. شخصى و سازمان اجتماعى انتقال پیدا مى کند. و از جانبى هم میزان پذیرش اجتماعى نه خانواده بلکه نهادهاى اجتماعى قرار مى گیرند که تمامی ساختارهاى یاد شده دستاورد تکنولوژى به عبارتی مرحله اند. تکنولوژى موجود در سطح اى از رویش و تکامل قرار دارااست که هیچ جور پاسخ مثبت به سیاست جداسازى نمى دهد. در صورتی که تکنولوژى خداى جور عرصه دارى نکند و قد بر نیفرازد بهره برى از فرآورده هاى آن ناروا نخواهد خرید دوربین مدار بسته رم خور بود. اما می بایست درنگ کرد که این نوع توتالیتریسم چگونه ممکن است. آزمون: چنانکه یاد شد دیدنها تنها توسعه و گسترش علمى به بار نمى آوردند بلکه مى می بایست دیدنها و تجربه ها در راستاى امتحان صورت پذیرد تا ایجاد و… در مَثَلْ فراورى کابلهاى مسى دستاورد آلوده کننده هایى چون بیرون آوردن تصفیه ذوب و رخ دادنى که در درون سیستم سوله اى انجام مى پذیرد است. در درون چنین ساختارى طبیعى هست که جریان بیرون شدن از هموندى خانواده آغاز مى شود و شتاب مى گیرد و تا آن جا پیش مى رود که افرادش به طور کامل محدود مى گردند. در مَثَل جریان رشد یک نبات یا این که یک انسان (پاره اى از اعضاوجوارح و بافتهاى بدن… ) پیش از بروز ژنتیک به مدل شناخته شده مدت زمانى را در مَثَلْ سه ماه یا 14 سال را در بر مى گرفت ولی پس از بروز مهندسى ژنتیک آن زمانه معیّن خیلى محدود و کوتاه مى گردد. به همین ترتیب سیاست انقطاع از بازسازى تکنولوژى جواب دلنشین و جامعه پسندى نمى داد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت قیمت دوربین مدار بسته دستگاه ضبط وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر