بعدها قسمت فرورونده دریچه فن کویل آهنی باید در حد یک سانت کمتر ابعاد تو در توی قاب دریچه تماشا و فن کویل باشد تا دریچه حرفه کویل به راحتی در محل موردنظر فرو رود. روزنه خطی منصوب بر بر روی بدنه ی اصلیِ دریچه فن کویل کلیدی منافذی موازی و ابعادی متناسب اصلی بدنه ، همین قابلیت را می دهد که هوای کافی جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم به وسیله روزنه رشته کویل از محیط تامین گردد. آنگاه از تعریف‌و‌تمجید رشته کویل و عملکردی که دارد به اندازه و ابعاد یک گزینه کلیدی به نام روزنه فن کویل می رسیم. به خواسته دسترسی و تعمیر و حفظ دستگاه رشته کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند از این مدل دریچه استعمال می شود.ابعاد و سایز همین روزنه به ابعاد دستگاه دمنده یا مکنده متعلق دریچه تماشا فن کویل است. در همین حوزه می بایست خاطر نشان نمود که به علت برخورداری از حجم باریک و حدود، دستگاه های رشته کویل سقفی از اشغال فضای اضافی و متعددی در سقف پرهیز می کنند. روزنه خطی هوا موجب تولید معبری برای ترددِ هوای بازگشت از گوشه و کنار به فضای داخلیِ محفظهی فن کویل میشود. چنانچه درب روزنه حرفه کویل خطی لولایی باشد به جهت قفل کردنِ آن از قفل زیمنسی استعمال می گردد. به جهت تولید دریچه دسترسی رشته کویل مشابه لولا ابتدا از سایزینگِ محل نصب روزنه دسترسی رشته کویل آغاز می نماییم.با استحصال ابعاد طولی و عرضی، اضلاع قاب به رخ گوشه بُر مهیا اتصال به نیز می شوند.برای اتصال هر یک از اضلاع فریم از گوشه های فلزی یا کرنر به کارگیری می‌گردد و نیازی به جوش خاصی نیست.پس از ساختاریابیِ فریمِ روزنه دسترسی فن کویل قطعهی سه پری را در طول فریم تعبیه می نماییم.بعد از این سطح نسبت به ایجاد درب دریچه دسترسی رشته کویلِ شبیه لولا بر شالوده بعدها داخلیِ مبادرت میشود.درب دریچه دسترسی حرفه کویل بر اساس نوع های متنوعِ شیاردار،خطی، مشبک،گل سقفی و دیگر موارد عمومی قابل طراحی و ایجاد است.محدودیتی در ساخت بعد ها و سایزهای متفاوت در تولید این دسته روزنه دسترسی حرفه کویل وجود ندارد و در هرسایز و ابعادی میتوان دریچه دسترسی حرفه کویل شبیه لولا را ایجاد کرد.بر مبنا مدلی که به جهت این نوع روزنه دسترسی حرفه کویِل در نظر گرفته شده تعبیه قفل یا قفله های زیمنس به تعداد به اندازه در ابعادِ دیگرِ درب دریچه دسترسی فن کویل از امور واجب است. پره ای رخ میباشند و حساس منافذی در گوشه ها هستند که سبب شده عملکردی بسیار مطلوبی را جهت تهویه رقم بزنند و روزنه ها به رخ وزنه ای و لولایی قابلیت باز و بسته شدن دارند مطلوب به جهت محفظه اداری می باشند. به جهت تهیه و تنظیم دما از کویل استفاده میشود. از جمله مزایای اصلی روزنه فن کویل پلاستیکی، وزن سبکِ آن می باشد که این مورد قضیه به خودیِ خود باعثِ کارگزاری سریع و آسان و همینطور ناچیز خطر بودنِ به کارگیری از دریچه حرفه کویل پلاستیکی می گردد،چون وزن سبک مانع از افتادن یا جداشدن از سقف می شود.

ایندکسر