صحبت از فوتبال از دبیرستان در جنوب کالیفرنیا
اریک سوندهایمر و رندی روزنبلوم با متوقف کردن ویروس کرونا با مربیان ، بازیکنان و مدیران در مورد وضعیت فوتبال دبیرستان صحبت می کنند. برای هر یک از بحث های آنها فیلم های زیر را مشاهده کنید.


منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>