شیر فشار شکن هیدرولیک وظیفه تهیه جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را دارد. طبیعتاً ارتقاء فشار و انبساطی که در سیستم خواهیم داشت، نمیتواند به خودي خود آزاد گردد. فشار جریان سیال عبوری از شیر به وسیله سنسور حس شده و به کنترلر ارسال می شود. ۷ بار می برسد و آن گاه به طور خودکار شیر فشارشکن بسته می شود . عدم وجود بسته بندی ساقه ، نشتی خارجی و نیز چنین مبداء اصطکاک بالا را حذف می کند. حتما باید یک منشاء انبساط در میان یک شیر فشارشکن و بویلر جهت جذب این ارتقا فشار کارگزاری گردد. 2- دو عدد شیر انقطاع و وصلی در دو طرف شیر فشار شکن جهت تسهیل در دستور تعمیر و نگهداري شیر فشار شکن دستگاه تصفیه آب کارگزاری کنید. هیج نیروی خارجی به جهت بارگذاری در شیر نیاز نیست. شیر انقطاع و وصلی دستی جریان در نصیب بالا را بسته و برای رسیدن به فشار مطلوب، فنر بالایی شیر فشار شکن را بپیچانید. قیمت شیر فشار شکن. 5- میزان فشار خروجی را روي گیج فشار کارگزاری شده، روي شیر فشار شکن می قدرت بازدید نمود. احتمال دارد که به علت غلظت متعددی که در همین سیالات دیده میشود، جریان به صورت اتوماتیک داخل شیر انقطاع شود و در واقع اجازه ندهد که فشار ایستا انباشته شود. بنابراین نمیتواند مثل شیر فشارشکنی که در حالت بسته عمل میکند، فعالیت کند. در شکل سمت راست، شما یک شیر فلکه ساده را تماشا میکنید که صرفا برای جدا و وصل جریان آب در تجهیزات آتشنشانی گزینه به کارگیری قرار میگیرد؛ اما رخ سمت چپ، یک شیر فلکه تهیه فشار را نشان میدهد که علاوه بر قطع و وصل جریان، کار تهیه و تنظیم فشار آب خروجی را نیز انجام میدهد. از انواع دیگر شیرهای پایلوت دار مربوط به گونه پیستونی است، از این شیر مجهز و مطلوب در صنعت های گوناگون از گزاره شبکه های گسترده سیالات ، در آبیاری و کشاورزی به فعالیت می رود. در غیر این صورت شیر از لحاظ کارایی و طول مدت قدمت و همچنین کارگزاشتن اولیه جدا اصلی نقص‌ مواجه می گردد. براین اساس برای عدم رخداد مشکلات غیر قابل انتظار در فشارهای کمتر که حجم ارتقاء می یابد، لطفا از لوله خروجی بزرگتری استفاده کنید. 4- شیر جدا و وصلی بالا دستی جریان را بسته و فشار خروجی مناسب را اهمیت پیچاندن پیچ فنر بالایی شیر فشار شکن مطابق رخ (ساعتگرد براي ارتقا فشار خروجی و پاد ساعتگرد جهت کمتر فشار خروجی) تنظیم کنید.

ایندکسر