البته در بعضا موردها استثنائی محدودیتهایی نیز وجود داراست و به موجب آن تبهکار تا یک هفته پس از شروع ذیل لحاظ قرار گرفتن قابلیت ملاقات کلیدی نماینده قانونی خویش را نخواهد داشت. ولی اهمیت وجود همین قاعده کلی و رسمی در جهت منع وکالت افراد غیر نماینده قانونی دادگستری و کارآموزان وکالت در محاکم دادگستری، یک دسته وکالت وجود دارد که اتفاقا شرط آن وکیل نبودن شخص متقاضی میباشد که به آن وکالت اتفاقی گفته می وکیل سرقفلی کرج شود. دوم آنکه نماینده قانونی دادگستری نباشد و سوم آنکه فرد درخواست کننده وکالت اتفاقی حداکثر سه توشه در سال و آنهم صرفا و صرفا برای بستگان خویش به ترتیبی که در خود ماده قانونی ذکر شده است، می تواند بصورت اتفاقی وکالت نماید. شخص متقاضی وکالت اتفاقی که اهمیت کل موقعیت پیش گفته باشد، باید نسبت به اخذ جواز وکالت اتفاقی اقدام کند و برای همین خواسته باید کلیه اوراق و مدارک خود را به ضمیمه التماس کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری مستقر در راستا دادگاهی که باتقوا به رسیدگی به اصل مشاجره است، تقدیم کند و التماس جواز وکالت اتفاقی کند که در رخ احراز وضعیت فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور مجوز وکالت اتفاقی برای فرد درخواست کننده مبادرت می نماید. ۱- طبق بخش ابتدا تبصره ماده ۴۸ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، چنانچه فرد به علت اتهام ارتکاب یک عدد از جرایم سازمان یافته و یا جرایم درمقابل امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم مورد قضیه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آئین دادرسی کیفری، پایین لحاظ قرار گیرد، «تا یک هفته» پس از شروع ذیل لحاظ قرار گرفتن قابلیت و امکان ملاقات کلیدی وکیل را ندارد. همانطور که در خود تبصره ماده رسمی معلوم است، محدودیت ذکر شده برای یک‌سری عنوان اتهامی خاص و تنها به جهت مدت یک هفته پس از تحت حیث قرار گرفتن متهم وجود دارد و پس از آن نماینده قانونی مبنا یک دادگستری می تواند بدون محدودیت خاصی در همین موارد هم ورود نماید و به وکالت بپردازد. طبق ماده ۲ ضابطه وکالت سال ۱۳۱۵ که مقرر داشته است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی به جهت وکالت باشند، البته شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند به جهت اقربای سببی یا این که نسبی خویش تا سکو دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن هست به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی دیتا شود». بدین ترتیب همانطور که در ماده قانونی ذکر شده بازدید می نمایید، فردی که تصمیم دارد بصورت اتفاقی وکالت نماید باید بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، ابتدا آنکه اهمیت معلومات و دانش حقوقی به اندازه به جهت انجام فرمان وکالت باشد (که برای همین خواسته داشتن لیسانس حقوق و یا بالاتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و دانش حقوقی به اندازه برای امر وکالت اتفاقی باشد).

ایندکسر