هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده بایستی حیاتی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حیاتی دقت به موضوعاتی زیرا ارتقاء اقتدار هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای ارتقاء شتاب و اقتدار ماشین گزینه به کار گیری قرار میگیرد ، برای این که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید همین مورد یکی از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم میشود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه حساس طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی این قطعه را می توان یک عمل مشقت بار و تهی دست به دانش منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت خودرو بالا میرود و افراد بضاعت خرید کردن یک خودرو پرقدرت و دارای میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاری این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در ماشین هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حساس طراحی و ساخت همین قطعه دارای دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می گردند و پروسهی انجام همین اتفاق حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حیاتی مانیفولد، بسیار سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط مهم هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر