نقاط جای پیچ دریچه هوا بر روی قسمتِ افقی یا این که عمودیِ کادر ها بوسیله پِرسهای منحصر بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. از روزنه هوا ی پرّه zقاعدتاً به جهت سیستمِ اگزاست یا رجوع هوا در سیستم های مکشِ هوا استعمال می شود. درمواردی که نیاز به پرتاب هوای کولر به چهار طرف باشد از دریچه کولر چهارطرفه استفاده می شود.این گونه روزنه کولر عمدتا بصورت سقفی مورد کاربرد قرار می گیرد.ساختار همین روزنه کولر بصورت المان های چهارگوش و تودرتو طراحی می شود که هوای ورودی از دهانه انشعاب به طور متوازن به چهارسوی گوشه و کنار پرتاب شود.دریچه کولر چهارطرفه از چهارنوع متریال و عمدتا از فلز آلومینیوم و ورق روغنی یا گالوانیزه ساخته می شود.البته دو جور محصول دیگر از جمله چوب یا این که ام دی اف و پلاستیک نیز در سطر متریال های تولید به جهت این دریچه کولر می باشند. دریچه هوای گردِ دریچه خطی کرج ترکیبی بصورت تایلی. بدنه روزنه هوا ی شمسی بصورت تام و پشت و رو به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متعدد پوشش داده می شود. در غایت چنانچه ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به نیز وضعیت مربع یا این که مستطیل را داشته باشند، دریچه هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. درواقع و براساس تعریفی دیگر دریچهها بنا هایی هستند که از فلزات، مواد پلاستیکی و شیمیایی یا این که از چوب ساخته می شوند که برای انقطاع و وصل جریان یا این که تنظیم دبی و تهیه تراز آب بکار میروند، بدین ترتیب تخمین دبی عبوری از تحت دریچهها یکی از مسائل اهمیت هیدرولیک است. همانطور که از نام این دریچه کولر پیداست ، هوای باطن شبکه کولر از معابر یا این که خطوط افقی و گریلی همین روزنه کولر به گوشه و کنار پرتاب می گردد . روزنه هوا ی شمسی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایره ای رخ اصلی قالب های متنوع، می شود. سایزِ استاندارد برای دریچه هوا ی خورشیدیِ بدون کادر عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، البته اضطراری به ذکر میباشد تیم صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به تولید سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است. روزنه هوا ی آهنی طرح جدید در نصیب جلوییِ بدنه خود، اساسی تیغه های عمودی برای گزینش مسیر پرتاب هوا می باشد. متاع فریم این روزنه کولر از پروفیل آلومینیوم میباشد .پره های روزنه کولر از ورق آلومینیوم میباشد که پره های عمودی در جلو و پره های افقی در پشت تعبیه میشوند . برای کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از دریچه خطی اگزاست در نما ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر