همچنین در سنتز پروتئین ها، قندها، نشاسته دخیل هست و از طرفی موجب تهیه جریان آب در سلول ها می‌شود یکی دیگر از وظایف پتاسیم باز و بسته کردن روزنه هاست همان طور که میدانید دریچه ها در هدر رفت و یا این که ذخیره آب نقش دارا‌هستند و باعث ورود و خروج گازهای حیاتی نظیر دی اکسید کربن و آب به درون گیاه می شوند. در عوض به طور طبیعی حیاتی نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید (به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلسیم) ادغام می شود. شواهد نشان میدهد که در بخش اعظم دسته های گیاهان گلیکوفیت سدیم می تواند تا حدودی جانشین پتاسیم شده بدون آنکه اثر منفی بر روی رشد داشته باشد. تعیین پذیری مضاعف پتاسیم به سدیم در گیاهان در مواقعی حفظ می شود که حالت کلسیم ریشه به اندازه باشد و به ریشه ها مقدار کافی اکسیژن برسد. به جهت انتقال قند به کمک رگ گیاهی ها به بخش های متعدد یک گیاه مانند ساقه ها و برگ ها نیاز انرژی ATP است در صورتی که کاتیون پتاسیم گیاه کاهش یابد، میزان انتقال قند نیز کمتر می یابد و میوه های درختان بی طعم و نرسیده هست . گیاهانی که آرم های کمتر عنصر پتاسیم را دارند به بیماریهای و آفات آلرژی نشان می دهند و میزان مرغوب بودن میوه آنان اندک می شود . در خاکهای قلیایی اهمیت ناچیز شدن مقدار بازی خاک منجر جذب بخش اعظم مواد اثر گذار و مواد معدنی به وسیله گیاه می شود و در خاکهای اسیدی هم این اخلاق و رفتار را دارد. پتاسیم تبادلی: که به آن پتاسیم دریافت کننده سطحی شده نیز می گویند به وسیله توشه منفی کلوئیدهای آلی و معدنی خاک ذخیره میشود و در هر شرایطی به سرعت به امداد نمک های خنثی در دسترس قرار می گیرد . درصورتیکه گیاهان حیاتی کمتر مقدار پتاسیم روبرو شوند این آنزیم ها هم به درستی کار نمیکنند و نیترات و آمینو اسید های خام در بخش های مختلف گیاه تجمع می یابد و در صورتی که مورد تغذیه حیوانات و انسان قرار گیرد سموم زیاد فراوانی وارد بدن خواهد شد که می تواند ایراداتی را ایجاد سولفات پتاسیم چه کاربردی دارد کند. اکثر از نود % پتاسیم تولیدی در عالم برای مصارف کشاورزی آیتم استفاده قرار می گیرد . وجود میزان بسیار شن و ماسه در خاک ها، منجر کمتر مقدار حاصلخیزی زمین می شود و درصد پتاسیم حاضر در خاک را کمتر می دهد. کمتر عنصر پتاسیم در گیاهان و فضای سبز در آغاز باعث بروز نماد های ظاهری و نشانه ها قابل دیدن نیست، اما در ابتدا فقط کاهش در مقدار رشد و نمو و کارایی وجود خواهد داشت که به آن گرسنگی پنهان نیز گفته می‌گردد و تا وقتی که کمتر عنصر پتاسیم فراوان نباشد، حتی تا انتها فصل پرورش و نمو نیز علامت های ظاهری بروز نمی نماید البته ناچیز شدن عملکرد و رویش در همین مواقع صد در صد خواهد بود.

ایندکسر